Juridische informatie en Privacybeleid

Deze website www.creativecoaching.be is eigendom van BV B21.

Contactgegevens/ maatschappelijke zetel:
BV B21
Populierstraat 4
B-9700 Oudenaarde
Ondernemingsnummer: BE 0726 354 905
Telefoon: 0496/80.56.46
Email: magali@b21.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BV B21 of rechthoudende derden. Indien u ze wilt reproduceren of publiek gebruiken, dan moet u hiervoor schriftelijk de toestemming vragen aan BV B21. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om de informatie op deze website te reproduceren voor persoonlijk gebruik, alsook het recht om deze gratis te verspreiden in beperkte kring. Het plaatsen van deze informatie op uw website, valt hier buiten.

Aanbrengen van een hyperlink

U mag zondermeer en ten alle tijden op websites die u toebehoren, een link aanbrengen naar deze website, zowel naar de homepage als naar een dieper gelegen pagina.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BV B21 levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal BV B21 de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

BV B21 kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BV B21 geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BV B21 kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

BV B21 verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare software

De software op de website van BV B21 wordt aangeboden als service aan de klant en dient uitsluitend ter informatie. Afzonderlijke exemplaren mogen worden gedownload in overeenstemming met onderstaande voorwaarden. Door materialen van deze site te downloaden stemt u in met deze voorwaarden. Als u niet met de voorwaarden instemt, mag u deze site niet gebruiken en geen materialen downloaden.

Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het door implicatie, uitsluiting of anderszins verstrekken van licenties of rechten onder een patent of handelsmerk van BV B21 of derden. Behalve wanneer dit hierboven uitdrukkelijk is aangegeven, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als het verstrekken van licenties of rechten onder BV B21-copyright.

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare documenten

Documenten die door BV B21 worden gepubliceerd op de website van BV B21 worden verstrekt zoals ze zijn, zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde toepassing of tegen inbreuk.

BV B21 kan onder geen enkele voorwaarde door derden aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op de verstrekte informatie, winst- of omzetderving of kosten voor het vervangen van goederen, zelfs wanneer het vooraf bekend was dat een dergelijke schade zich mogelijk zou kunnen voordoen.

Gebruik van diensten

Alle materialen, informatie of andere communicatie die u naar deze Site overdraagt of verzendt, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en als materialen die niet uw eigendom zijn (“Communicatie”). BV B21 heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. BV B21 en de vertegenwoordigers van BV B21 hebben het recht om de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarvan deel uitmaken, te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden. Het verzenden en overdragen van en naar deze Site van illegale, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, pornografische of andere materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.

BV B21 heeft de mogelijkheid maar is niet verplicht om gebieden op de website waar gebruikers Communicatie verzenden of overdragen of uitsluitend met elkaar communiceren, te bewaken of te controleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot chat rooms, bulletin boards of andere gebruikersforums, en de inhoud van de Communicatie. BV B21 aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze Communicatie, ongeacht of deze valt onder de wetgeving met betrekking tot auteursrechten, smaad, privacy, onzedelijkheid of anderszins.

Privacybeleid

BV B21 streeft ernaar om uw online ervaringen zo interessant en plezierig mogelijk te maken. Wij waarderen het dat u onze site bezoekt en zijn ons ervan bewust dat u bij ons te gast bent en als zodanig moet worden behandeld. Om dit te garanderen, hanteren wij een privacybeleid dat hieronder wordt weergegeven.
Gebruik van persoonlijke informatie
BV B21 hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u BV B21 de toestemming om ze te mogen opslaan en te verwerken voor intern gebruik. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer.
De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot BV B21, Populierstraat 4, 9700 Oudenaarde of via magali@b21.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden tenzij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk terwijl het opslaan van de gegevens gebeurt in een afgeschermde en beveiligde zone die alleen toegankelijk is voor het managementteam van BV B21.
Manieren waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen
Formulieren op onze websites waarmee informatie naar een database wordt verzonden die in de toekomst mogelijk wordt gebruikt voor een mailing of voor registratiedoeleinden, zijn voorzien van selectievakjes. Door deze in- of uit te schakelen geeft u op of u in de toekomst al dan niet informatie van ons wilt ontvangen.
Wanneer BV B21 uw gegevens toevoegt aan haar relatiebestand waardoor u op regelmatige basis nieuws van ons bedrijf zou ontvangen, dan wordt u bij iedere nieuwsbrief de mogelijkheid geboden om u op eenvoudig verzoek en op ontegensprekelijke wijze uit te schrijven.
Formulieren die uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van e-mail en berichten enzovoort, bevatten deze optie niet, maar worden nooit gebruikt voor het verzenden van informatie. U kunt er zeker van zijn dat wij onze lijsten met namen en adressen niet verkopen. Als u aangeeft dat u informatie van ons wilt ontvangen, vindt u in elk bericht instructies over de manier waarop u uit de mailinglist kunt worden verwijderd zodra u dat wilt.
Het verzamelen van anonieme geaggregeerde gegevens
BV B21 kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Recht op inzage, aanpassing en verwijdering van persoonsgegevens
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BV B21, Populierstraat 4, 9700 Oudenaarde, via magali@b21.be of via het contactformulier op de website, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Gebruik van cookies
Sommige van onze pagina’s maken gebruik van een functie van uw browser, een zogenaamde “cookie”. Cookies kunnen op zich geen persoonlijke informatie van u doorgeven. Via een cookie wordt uw computer – dus niet u zelf – automatisch geïdentificeerd bij onze servers wanneer u onze site bezoekt. Tenzij u dit uitdrukkelijk opgeeft, weet BV B21 niet wie u bent, zelfs niet wanneer we een cookie aan uw computer toewijzen. Bovendien kunnen de websites van BV B21 uitsluitend cookies lezen die door websites van BV B21 zijn gemaakt.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
Met behulp van een cookie kunnen wij onze site voor u aanpassen en zorgen dat u precies die informatie ziet die is afgestemd op uw behoeften en wensen. Als u zich bijvoorbeeld online registreert, wordt er een cookie naar uw computer geschreven zodat u in de toekomst geen login meer hoeft te typen als u naar de site komt.
Vragen of opmerkingen
BV B21 weet dat privacy van groot belang is voor u. Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, horen wij dit graag. U kunt dus altijd contact met ons opnemen via magali@b21.be. Omdat technologieën op het internet in hoog tempo veranderen, behoudt BV B21 zich het recht voor om het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

Scroll naar boven